Projekty

Probíhající a nedávné projekty

PARKA

Co rodiče vědí o online sociálním životě svých dospívajících dětí: Souvislosti se strategiemi rodičovské mediace


Průběh projektu: 2024 - 2026
Financováno z: Grantová agentura České republiky

V projektu PARKA se zabýváme otázkou, jak rodičovské mediace (tj. výchovné strategie rodičů zaměřené na regulaci používání digitálních technologií dětmi a dospívajícími) souvisí s povědomím rodičů o tom, co jejich dospívající děti na internetu dělají.

MORE

CYBERPLUS

​Kybernenávist vůči plus-size lidem ve zpravodajských médiích: Role přihlížejících ve zmírňování sociálních patologií (CYBERPLUS)


Průběh projektu: 2024
Financováno z: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - MŠMT

Cílem projektu CYBERPLUS je prozkoumat vzájemné působení faktorů, které ovlivňují reakce přihlížejících mladých lidí, a poskytnout empiricky podložený komplexní model jejich hodnotících procesů a následných behaviorálních reakcí na kybernenávist v médiích.

MORE

Dokončené projekty

2020 - 2023, Youth Skills (ySKILLS)

Evropský projekt Youth Skills (zkratka: ySKILLS) reaguje na to, že postupná digitalizace mění společnost a vyžaduje specifickou sadu nových digitálních dovedností, které v současné době mnoho dětí a dospívajících neovládá. To může negativně ovlivnit jejich vzdělávací, informační a sociální začlenění a celkovou životní pohodu (well-being). ySKILLS také reaguje na to, že v současné době chybí longitudinální a robustní výzkum digitálních dovedností u dětí a dospívajících v kontextu jejich používání ICT a současně chybí poznatky o jejich dopadu na národní a evropské úrovni.

2020 - 2022, CO:RE

Cílem projektu CO:RE je vytvořit komplexní celoevropskou znalostní platformu za účasti mezinárodních výzkumných pracovníků, pedagogů, tvůrců politik a dalších příslušných zainteresovaných skupin. Podstatou naší práce je poskytnutí přehledu o výzkumné situaci, umožnění přístupu k empirickým údajům, distribuce politických doporučení a nabídnutí zdrojů pro vzdělávání.

Znalostní platforma CO:RE poskytuje holistický přehled o současných výzkumných oblastech a umožňuje přístup k empirickým datům pro opětovnou analýzu. Kromě toho nabízí řadu zdrojů a materiálů, jako jsou příspěvky na blogu, zprávy a elektronické brožury pro výzkumné pracovníky, pedagogy a tvůrce politik pro více než 30 evropských zemí.

Projekt je financován v rámci EU v rámci DT-TRANSFORMATIONS-07-2019: „Dopad technologických transformací na děti a mládež“ a trvá tři roky.​

Bez popisku

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 EU.3.6.1.1 – The mechanisms to promote smart, sustainable, and inclusive growth DT-TRANSFORMATIONS-07-2019: "The impact of technological transformations on children and youth" na základě grantové dohody č. 871018. Tato webová stránka odráží pouze názory autorů a Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

2017 - 2021, ORION

Celý název: ORION - Open Responsible research and Innovation to further Outstanding kNowledge
Trvání projektu: 5/2017 - 9/2021 
Financováno z: Evropská unie
Typ projektu: Horizon 2020


Spolupracujeme s kolegy z výzkumného ústavu CEITEC na projektu ORION, jehož cílem je vyvolat institucionální a kulturní na důkazech založené změny ve výzkumné komunitě, zahrnující vědce, donory a další klíčové zúčastněné strany. Naší dlouhodobou vizí je propojit principy otevřené vědy a Odpovědného výzkumu a inovací (RRI, Research and Innovation), jako je například etika, rovnost pohlaví, správa věcí veřejných, otevřený přístup, zapojení veřejnosti a vědecké vzdělávání, do organizací poskytujících financování a provádění (RFPO).

Toho bude dosaženo nejprve provedením hodnocení znalostí o otevřené vědě a praxi v RFPO, a následným uspořádáním otevřené diskuse mezi vybranými klíčovými účastníky. Poté společně navrhneme a provedeme „spolu-vytvořené experimenty“ s různými aktéry RRI.

Naše experimenty se budou zabývat třemi konkrétními výzvami otevřené vědy:

 1. Otevření výzkumného procesu
 2. Identifikace rizik a příležitostí, které představují přelomové technologie
 3. Průběh občanské vědy (CS) v základním výzkumu

Výzkumníci: Hana Macháčková

Více o projektu

2018 - 2020, Inovace a adaptace autentizačních technologií pro bezpečné digitální prostředí

Trvání projektu: 3/2018 – 2/2020
Financováno z: Technologická agentura České republiky
Řešitelé projektu: David Šmahel, Václav Matyáš
V kooperaci s: AHEAD iTec, s.r.o.


Projekt se zaměřuje na zkoumání uživatelské přívětivosti vybraných autentizačních metod, tj. způsobů ověřování totožnosti osoby při digitální komunikaci. Autentizace slouží k tomu, aby došlo k jednoznačnému určení osoby vzhledem k subjektu, do kterého se přihlašuje. Příkladem, který budeme využívat i v našem projektu, je autentizace do elektronického bankovnictví prostřednictvím chytrého telefonu.

Projekt je zaměřen na vývoj a úpravu vybraných autentizačních na základě hodnocení jejich uživatelů, a míří k vytvoření takové metody, která bude bezpečná, vnímaná jako bezpečná a zároveň co nejvíce uživatelsky přívětivá.

Zkoumané metody autentizace zahrnují:

 • Autentizaci pomocí číselného kódu
 • Autentizace pomocí hardwarového tokenu
 • Autentizace pomocí identifikační karty s čipem
 • Autentizace pomocí vybrané biometriky – rozpoznání obličeje nebo otisku prstu

Výstupy projektu můžete nalézt ZDE


Výzkumníci: David Šmahel, Lenka Dedkova, Martina ŠmahelováLenka Knapová

Více o projektu

2016 - 2019, mHealth Active

Celý název: Unlocking the Potential of mHealth Technologies to Promote Behavioral Health and Active Aging in Czech Older Adults
Trvání projektu: 11/2016 – 9/2019
Financováno z: Jihomoravský kraj
Typ projektu: SoMoPro
Vedoucí projektu: Steriani Elavsky


Počet lidí ve věku nad 50 let žijících v České republice převyšuje 3,8 mil a ti ve věku nad 65 let tvoří 16% české populace. Tyto statistiky se budou patrně nadále exponenciálně zvyšovat. Přestože Češi staršího věku žijí déle než kdykoliv předtím, obecně nevedou zdravý život. Prevalence chronických onemocnění, funkčních omezení a zdravotního postižení se zvyšuje s věkem, což sebou přináší nepříznivé důsledky pro celkové zdraví a kvalitu života. Životní styl je klíčovým faktorem z hlediska udržení zdraví a kvality života v procesu stárnutí, ale jen malá část českých seniorů žije zdravým životním stylem, který se vyznačuje dostatečným množstvím fyzické aktivity, nízkou úrovní sedavého způsobu života a dostatečnou mírou kvalitního spánku. Ačkoli účinné intervenční strategie ke zlepšení těchto ukazatelů u starších osob existují, tradiční intervenční postupy (face-to-face či skrze osobní kontakt) vyžadují značné prostředky a mají proto omezený dopad na zdraví široké veřejnosti. Pokroky v digitálních technologiích otevřely možnosti pro řešení s potenciálně větším dopadem, ale přijatelnost a proveditelnost technologicky zprostředkovaných intervencí pro zlepšení zdraví a behaviorálních návyků českých seniorů nebyly dosud ohodnoceny a neexistuje systematický výzkum, který by se jimi v České republice zabýval. Tento projekt se zaměřuje na výše uvedenou problematiku a má za cíl (1) rozvinout interdisciplinární výzkum v oblasti zdraví a mobilních technologií (mHealth) pro zlepšení chování v oblasti zdraví a aktivního stárnutí v České republice; a (2) uskutečnit pilotní výzkum využívající Dynamic Real-Time Ecological Momentary Assessment Methodology (DREAM), tedy metodiky, která umožňuje dynamické, ambulantní měření behaviorálních a zdravotních parametrů (např. fyzické aktivity) v reálném čase a „ekologicky“ (tzn. v přirozeném prostředí) pomocí mobilních a senzorových technologií. V tomto výzkumu tak budou použity kvalitativní (focus groups, rozhovory) a kvantitativní metody (průřezový dotazníkový průzkum, empirické analýzy) za účelem zjištění přijatelnosti a proveditelnosti mHealth nástrojů k monitorování a zlepšení chování v oblasti zdraví a aktivního životního stylu u starších osob. Metodika DREAM bude nasazena v rámci pilotní studie využívající smartphony a mobilní aplikace.


Výzkumníci: Steriani Elavsky, Martina Šmahelová, Lenka Knapová

mhealth active web Více o projektu

2015 - 2017, THINLINE

Celý název: THINLINE project – The thin line between disorder and a healthy lifestyle: Investigating the online behavior of today’s youth
Trvání projektu: 2015 – 2017
Financováno z: Grantová agentura České republiky
Typ projektu: Standard Project


Projekt se zaměřuje na na poruchy příjmu potravy u mladých lidí (13-28 let), kontrolu tělesné hmotnosti a tělesné schéma v rámci online prostředí, a to z perspektivy sociálních věd. Podle projektu EU “Kids Online” se Česká republika umisťuje vysoko na žebříčku dětí vyhledávajících webové stránky s tématikou anorexie. Webové komunity, webové stránky a aplikace “Pro-ana” (podporující anorexia nervosa) a “pro-mia” (podporující bulimia nervosa) se stávají pojmy v oblasti veřejného zdraví. Zatímco stále více mladých lidí používá internet a informační technologie při řešení problémů kontroly váhy a životního stylu, nutnost porozumět rizikům a mechanismům výše zmíněného chování na internetu začíná být vysoce aktuální.

Výzkum bude primárně založen na kvalitativních rozhovorech s mladistvými s poruchami příjmu potravy a s jejich profesionálními pečovateli a na kvantitativní studii postavené na online dotazníku na vzorku minimálně 1200 respondentů.​


Výzkumníci: Hana Macháčková, Martina Šmahelová, David Šmahel, Carlos A. Almenara, Steriani Elavsky, Jana Holubčíková, Lenka Dedkova, Natália Valkovičová, Eliška Nehybková

Více o projektu

2014 - 2016, Experimentální výzkum online chování uživatelů ICT

Celý název: Experimentální výzkum chování uživatelů ICT v oblasti bezpečnosti perspektivou sociálních věd, práva a informatiky
Trvání projektu: 4/2014 – 12/2016
Financováno z: Masarykova univerzita
Typ projektu: Interdisciplinární projekt


Projekt se zaměřuje na zkoumání chování uživatelů v oblasti IT bezpečnosti. Plánujeme uživatele ICT experimentálně vystavit použití více různých prostředků IT bezpečnosti (technických, školení, informace o nové zákonné normě, směrnice) a sledovat změny chování uživatelů v oblasti bezpečnosti v závislosti na působení daného experimentálního vlivu.


Výzkumníci: David Šmahel, Lenka Dědková, Hana Macháčková

2013 - 2015, Nová a stará média v každodenním životě

Celý název: Nová a stará média v každodenním životě: mediální publika v čase proměny mediálních praxí​
Trvání projektu: 2/2013 – 12/2015
Financováno z: Grantová agentura České republiky
Typ projektu: Postdoc Projects


Výzkumný projekt se zabývá probíhajícími změnami v každodenním využívání médií. Jeho cílem je zmapovat a porozumět způsobům, jak využití nových médií v domácnosti ovlivňuje časové, prostorové a relační struktury každodenního života respondentů. V tomto ohledu projekt navazuje na tradici výzkumu televize a domácnosti, a výzkumu domestikace nových médií, a jeho cílem je vykreslit komplexnější obraz probíhající transformace domácích aktivit spojených s používáním médií. Výzkum použije induktivně-deduktivní dvoustupňový výzkumný design se dvěma specifickými fázemi (kvalitativní a kvantitativní). Úvodní kvalitativní fáze bude využívat etnografii publika, a následná kvantitativní fáze využije reprezentativní průzkum. Zjištění výzkumu budou publikována v recenzovaných časopisech a ve formě monografie.


Výzkumníci: Jakub Macek

Více o projektu

2012 - 2015, VITOVIN

Celý název: Vytvoření interdisciplinárního týmu v oblasti výzkumu internetu a nových médií (VITOVIN) 
Trvání projektu: 7/2012 - 6/2015
Financováno z: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Operační program vzdělání a kompetice
Typ projektu: 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a rozvoji
Identifikační číslo: CZ.1.07/2.3.00/20.0184 (CEP code: EE2.3.20.0184)


Cílem projektu je vytvoření kvalitního interdisciplinárního týmu v oblasti sociálně vědního výzkumu internetu a nových médií, přičemž v týmu budou také působit dva zahraniční vědci. Vytvořený tým se bude aktivně podílet na realizaci mezinárodních výzkumů, konkrétně pak na projektu EU Kids Online III (www.eukidsonline.net), což je již schválený projekt podpořený z programu Safer Internet (2011-2014). Cílem projektu je tedy vytvoření a posílení excelence týmu v oblasti výzkumu nových médií, jeho zapojení do mezinárodních sítí a další vzdělávání akademických pracovníků a Ph.D studentů. Výstupem projektu budou proškolení výzkumní pracovníci, čímž dojde ke zvýšení jejich vědeckého potenciálu. Výstupem týmu budou recenzované publikace a také popularizačně zaměřené publikace, jejíchž cílem je šíření výsledků vědy v rámci ČR a regionu města Brna. Bude také organizována mezinárodní konference a další workshopy pro akademické pracovníky a Ph.D. studenty.

 

Projekt je financován ESF ČR (www.esfcr.cz) a rozpočtu České republiky.

Více o projektu

2012 - 2014, Net Children Go Mobile

Trvání projektu: 2012 – 2014
Financováno z: Evropská unie
Typ projektu: Safer internet programme


Projekt Net Children Go Mobile (2012–2014), spolufinancovaný programem Safer Internet, si klade za cíl pomocí kvantitativních a kvalitativních metod prozkoumat, jaká rizika pro online bezpečnost dětí přináší měnící se podmínky přístupu a používání internetu – konkrétně mobilní internet a mobilní konvergentní média. Mezi zúčastněné země patří Dánsko, Itálie, Rumunsko, Spojené království, Belgie, Irsko a Portugalsko, přičemž poslední tři si financují projekt ze svých zdrojů. Na základě zkušeností členů sítě v rámci sítě EU Kids Online je koncepční rámec projektu operacionalizován v kritickém, kontextuálním a komparativním na dítě zaměřeném přístupu, podle kterého jsou online zážitky dětí kontextualizované a formované třemi protínajícími se kruhy: 1) dětství, rodinný život a vzájemné kultury; 2) mediální systémy a technologický rozvoj; a 3) evropský sociální a politický kontext.


Výzkumníci: Monica Barbovschi, Kjartan Ólafsson

2012 - 2014, Faktory excesivního online hraní a jejich vývoj v čase (RFEOG)

Celý název: Celý název: Revealing Factors of Excessive Online Gaming (RFEOG)
Trvání projektu: 01/2012 – 12/2014


Faktory excesivního online hraní a jejich vývoj v čase (RFEOG)

Projekt se zaměřuje na zkoumání excesivního hraní na internetu. Je kladeno několik cílů:

 1. sledovat faktory na straně hráčů (psychické a psychosociální motivy) a specifika hry (design faktory), které excesivní hraní podporují
 2. vývoj excesivního hraní v čase v průběhu jednoho roku
 3. zkoumat možné vývojové prediktory excesivního hraní
 4. metodologické aspekty longitudinálního online výzkumu.

Vytčené cíle budou dosaženy kombinací několika metod. Výchozím bodem bude provedení a analýza 50 kvalitativních rozhovorů s českými hráči. Rozhovory budou sloužit k vytvoření dotazníku, který bude předkládán vzorku o velikosti 1500-2000 českých hráčů online her. Dotazníkové šetření bude longitudinální a bude probíhat ve třech vlnách s využitím online nástroje pro sběr dat.​


Výzkumník: David Šmahel

Více o projektu

2011 - 2014, EU Kids Online III

Trvání projektu: 09/2011 – 08/2014
Financováno z: Evropská unie
Typ projektu: Other grant projects excluding research and development


EU Kids Online III navazuje na projekt EU Kids Online I a II. V první fázi projektu (2006-2009) EU Kids Online), jako tematické sítě 21 zemí, byly určeny a kriticky vyhodnoceny výsledky téměř 400 výzkumných studií, ze kterých byly vyvozeny věcné, metodologické a politicky relevantní závěry. Ve druhé fázi (2009-11), projektu, zaměřeného na rozšiřování znalostí ve 25 zemích, byly provedeny průzkumy u dětí a rodičů za účelem získání originálních a důsledných údajů používání internetu dětmi, zkušenostech s riziky a zprostředkování bezpečnosti. EU Kids Online III projekt naváže a rozšíří předchozí výsledky sítě projektů EU Kids Online tak, aby představovala důsledný a citlivý zdroj informací pro podporu práce výzkumných pracovníků a dalších zúčastněných stran v celé Evropě, posílila na výzkumu založený teoretický základ a informovala o vývoji politiky iniciované programem EC Safer Internet Program a dalšími.

V této třetí fázi (2011-2014) projektu poskytne síť EU Kids Online ústřední informační body pro včasná zjištění a kritické analýzy využití nových médií a souvisejících rizik u dětí v celé Evropě, přičemž na jejich základě bude udržovat aktivní dialog se zúčastněnými stranami o prioritách oblasti zájmu o online bezpečnost dětí.

Projekt konkrétně rozšíří svou práci tím, že zahrne všechny členské státy, provede mezinárodní srovnání s vybranými nálezy ze zemí mimo ES a rozšíří svou spolupráci o politicky zainteresované strany a iniciativní projekty v oblasti bezpečnosti internetu.

Toto prohloubí svou práci skrze nové a cílené testování hypotéz celoevropského datového souboru, zaměřeného na posílení vhledu do rizikového prostředí a strategií mediace bezpečnosti, pomocí pilotního testování nových a inovativních metodik výzkumu povahy, smyslu a důsledků dětských zkušeností s online riziky, a provádění longitudinálních srovnání výsledků (např. ze SAFT, Staksrud 2005 a od té doby).

V neposlední řadě bude projekt průběžně aktualizovat svá zjištění prostřednictvím veřejně dostupné online databáze, kde budou zveřejněny nejnovější poznatky o nových a vznikajících problémech (například sociální sítě, mobilní platformy, soukromí, ochrana osobních údajů, postupy v oblasti bezpečnosti a zvyšování povědomí ve školách, digitální gramotnost a občanství, služby geografického umístění atd.).


Vyzkumníci: David Šmahel, Hana Macháčková, Martina Šmahelová, Monica Barbovschi

EU Kids online web

2011 - 2013, Rizika používání internetu pro děti a adolescenty

Doba trvání: 1/2011 – 12/2013
Financováno z: Grantová agentura České republiky
Typ projektu: Standard Projects


Projekt se zaměřuje na interdisciplinární zkoumání rizik, která vznikají na internetu, jejich psychosociálních souvislostí, kontextu a dopadů na děti a adolescenty ve věku 10 až 17 let. Budeme sledovat vztahy mezi vývojem dětí, adolescentů a následujícími riziky:

 1. expozice online sexuálním obsahům a sexuální kontakty,
 2. potenciálně nebezpečné online komunity
 3. problematika online obtěžování a kyberšikany.

Předkládaný projekt navazuje na úzkou spolupráci s mezinárodním projektem EU Kids Online II, který rozvineme s využitím kvalitativního výzkumu a také longitudinální studie se třemi vlnami sběru dat. Výstupem projektu bude kromě článků v impaktovaných časopisech shrnující monografie popisující rizika internetu pro děti a adolescenty a doporučení pro instituce ovlivňující prevenci a výkonná opatření týkající se příslušných rizik.


Výzkumníci: Anna Ševčíková, Hana Macháčková, David Šmahel, Lenka Dědková

2011 - 2012, Copingové strategie kyberšikany u adolescentů

Doba trvání: 3/2011 – 9/2012
Financováno z: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Typ projektu: COST CZ


Výzkum se zabývá problematikou kyberšikany a online obtěžování v rámci věkové skupiny dospívajících, přičemž je úžeji zaměřen na strategie zvládání (copingové strategie) u těchto nežádoucích jevů. Hledá odpovědi na to, jaká jsou specifika copingových strategií u adolescentních obětí kyberšikany v českém prostředí, jaké faktory mají na volbu stylů zvládání takové situace vliv a jaké copingové strategie se pak jeví z hlediska vyrovnání se s touto zkušeností jako efektivní – a které naopak jako nepřínosné. Výzkum je navržen jako dotazníkové (kvantitativní) šetření, jehož se bude účastnit 900 žáků a studentů základních a středních škol, neboť dle dostupných informačních zdrojů tato věková skupina čelí kyberšikaně a online obtěžování nejčastěji. Bude se opírat o výstupy vyplývající z mezinárodní spolupráce v rámci COST akce IS0801 (Cyberbullying: Coping with Negative and Enhancing Positive Uses of New Technologies, in Relationships in Educational Settings).

Šetření podobného typu zatím nebylo v českém prostředí v rámci této problematiky realizováno a měrný nástroj, jehož konstrukce vyplývá z široké mezinárodní spolupráce je unikátní z hlediska soudobých požadavků na zmapování současných podob kyberšikany, online obtěžování a způsobů vyrovnávání se s nimi. Krom zmapování problematiky je pak potenciálním přínosem i zvýšení povědomí o kyberšikaně, online obtěžování a principech jejich fungování.


Report 


Výzkumníci: Anna Ševčíková, Hana Macháčková, Lenka Dědková, David Šmahel

2009 - 2011, EU Kids Online II

Doba trvání: 7/2009 – 8/2011
Financováno z: Evropská unie
Typ projektu: Other grant projects excluding research and development


EU Kids Online II je mezinárodní studie zaměřená na komplexní zkoumání problematiky online rizik a bezpečnosti na internetu u dětí a rodičů v Evropských státech. Projektu se účastní přes 20 evropských zemí a koordinuje jej London School of Economics and Political Science (LSE). Výzkum navazuje na výsledky EU Kids Online I. Hlavním cílem projektu je sestavení a realizace mezinárodního kvantitativního průzkumu zaměřeného na dětskou zkušenost s online riziky a porovnání pohledu dětí s vnímáním rizik a bezpečnostních postupů u rodičů. V rámci projektu bude vytvořen spolehlivý nástroj pro tento typ výzkumu, bude proveden sběr přesných údajů, jejich analýza a mezinárodní porovnání výsledků. budou se jej účastnit děti ve věkovém rozmezí 9-16 let a jejich rodiče. Cílem výzkumu je zodpovědět otázky týkající se dětského užívání internetu, počítačové gramotnosti u dětí, vnímání online rizik a způsobů, jimiž se s nimi děti vyrovnávají a charakteru užívaných bezpečnostních postupů. Cílem je také rozšíření získaných znalostí za účelem ustanovení bezpečného online prostředí pro děti.


Výzkumníci: David Šmahel, Lukas Blinka, Anna Ševčíková, Hana Macháčková, Alena Černá, Lenka Dědková

2007 - 2009, Weblog: okno do duše adolescenta

Doba trvání: 1/2007 – 12/2009
Financováno z: Akademie věd České republiky
Project Type: Výzkumný grant pro junior projekty


Weblogy (blogy) jsou webové stránky, ve kterých jsou záznamy uspořádány v chronologické sekvenci, což jsou typicky veřejně přístupné deníky na internetu. Předmětem předkládaného výzkumu jsou weblogy českých adolescentu, které vnímáme jako unikátní příležitost ke studiu života adolescentu. Ptáme se, kdo weblogy píše, jak se adolescenti vypořádávají v blozích s jejich vývojovými úkoly, jaké jsou jejích každodenní problémy a radosti a jak je popisují ve svých denících. Máme také v úmyslu srovnat, jak se skrze weblogy prezentují čeští a američtí adolescenti, což dává výzkumu mezinárodní dimenzi. Další výzkumný cíl je metodologický: plánujeme ověřit data sebraná na internetu a chceme vyvinout nástroje pro ověření dat v internetovém dotazníku. Používáme tři nezávislé metody k naplnění výzkumných cílů: obsahovou analýzu, kvalitativní rozhovory a webový dotazník.


Výzkumníci: David Šmahel, Lukas Blinka, Hana Macháčková, Alena Černá

2005 - 2008, Světový projekt o Internetu - Česká republika

Doba trvání: 7/2005 – 12/2008
Financováno z: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info