Open Science

Open science neboli otevřená věda je v Interdisciplinárním výzkumu internetu a společnosti důležitým tématem. Usilujeme o to, aby celý průběh výzkumu i výstupy naší práce byly s principy otevřené vědy v souladu.

Základními východisky Open science je, aby byl výzkum transparentní, přístupný a inkluzivní (Centre for Open Science, n.d.). Cílem je podpořit dostupnost a přezkoumatelnost vědeckých výsledků, jako jsou publikace, data, software a další, nejenom výzkumníkům, ale i široké veřejnosti. Otevřená věda zpřístupňuje diskuzi nad výzkumem a posiluje odpovědnost výzkumníků a výzkumnic a věrohodnost závěrů i celého systému vědy.

Z praktik Open science do své výzkumné činnosti začleňujeme zejména:

  • Otevřený přístup k publikacím (tzv. open access) – volně dostupné výstupy z výzkumu, zpřístupněné vydavatelem daného časopisu (zlatá cesta) nebo výzkumníky v repositáři (zelená cesta)
  • Preprinty – volně zpřístupněné studie ještě před recenzním řízením za účelem publikace
  • Preregistrace – plán studie, zahrnující výzkumné otázky či hypotézy, metodu nebo analytický postup, zveřejněný před jejím provedením
  • Registrované reporty – dokument zahrnující teoretickou a metodologickou část studie, zaslaný ještě před její realizací do recenzního řízení
  • Data a další materiály (např. analytické skripty) dostupné ve veřejně přístupném repositáři

Zdroje
Centre for Open Science (n.d.). Open Science. Dostupné na: https://www.cos.io/open-science

Pokud vás zajímají naše studie, které jsou „open access“ (zelenou či zlatou cestou) nebo mají zpřístupněné výzkumné materiály (data, analytické skripty, preregistrace…), podívejte se na naši stránku se seznamem těchto publikací. Najdete je označené ikonkou i s odkazem pro daný dokument či materiál.

Publikace označené ikonou Open Access  jsou volně přístupné.

Publikace označené ikonou Open Materials mají volně přístupná data, analýzy nebo jiné materiály. 

Publikace označené ikonou Preregistered byly preregistrovány. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info