Projekty

Youth Skills (ySKILLS)

O projektu

Evropský Youth Skills projekt (zkratka: ySKILLS) reaguje na to, že postupná digitalizace mění společnost a vyžaduje specifickou sadu nových digitálních dovedností, které v současné době mnoho dětí a dospívajících neovládá. To může negativně ovlivnit jejich vzdělávací, informační a sociální začlenění a celkovou životní pohodu (well-being). ySKILLS také reaguje na to, že v současné době chybí longitudinální a robustní výzkum digitálních dovedností u dětí a dospívajících v kontextu jejich používání ICT a současně chybí poznatky o jejich dopadu na národní a evropské úrovni.

Nynější výzkum

Na podzim roku 2021 proběhne průzkum zaměřující se na problematiku rozpoznávání a hodnocení informací a dezinformací v online prostředí. V kooperaci se základním a středními školami proběhne komplexní šetření postavené na a) dotazníkovém průzkumu, b) sběru dat souvisejících s reakcemi na podnětové materiály (např. zprávách na sociálních sítích), c) skupinové rozhovory s adolescenty ve věku 13-15 let. Výzkum byl schválen etickou komisí tohoto evropského projektu a bude prováděn vyškolenými odborníky z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Dopady projektu

ySKILLS zkoumá rizika a příležitosti související s používáním ICT u dětí a dospívajících (ve věku 12 až 17 let) a jejich digitálních dovedností. Projekt pomůže k porozumění tomu, jak účelně využívat ICT k dosažení vyšší kognitivní, fyzické, psychologické a sociální pohody dětí a dospívajících. ySKILLS vychází z kritické perspektivy samotného pojmu dovedností: rozšiřuje tradiční konceptualizaci tohoto pojmu a zohledňuje vhled do problematiky od samotných dětí a dospívajících jakožto mladých občanů s vlastní vůlí, názory a právy. Ve výsledku ySKILLS umožní identifikovat, které děti jsou více ohroženy nízkou úrovní well-beingu kvůli používání ICT, a rozšíří porozumění tomu, jak mohou digitální dovednosti sloužit jako prostředek budování odolnosti vůči negativním dopadům digitálních technologií. Výsledkem bude komplexní empiricky podložený vysvětlující model předpovídající možné dopady používání ICT na well-being dětí a dospívajících v Evropě a roli digitálních dovedností, které mohou tento well-being zlepšovat.

Metodologie projektu

ySKILLS provede tří-vlný longitudinální průzkum v šesti zemích vybraných na základě "2018 Digital Economy and Society Index“; zastoupeny budou země hodnoceny v tomto indexu na nízké, střední, a vysoké úrovni. Ve dvou zemích bude navíc kognitivní well-being dětí a dospívajících zkoumán pomocí metody fMRI. Způsoby používání ICT u vybraných rizikových skupin budou analyzovány v hloubkových studiích v šesti zemích. Interdisciplinární konsorcium ySKILLS také posílí interakci mezi jednotlivými aktéry řešící příbuznou problematiku na lokální, národní i nadnárodní úrovni díky efektivní diseminaci zjištění projektu a formulaci doporučení pro politiku i praxi.

 

Naše zapojení do projektu

IRTIS tým povede pracovní skupinu WP2: Integrace teorií a metod: Směrem k novému teoretickému modelu (Integration of Theories and Methods: Towards a New Theoretical Model). Hlavními cíli této pracovní skupiny je

  • Identifikovat empirická zjištění a nedostatky ve vědění týkající se role různých dimenzí digitálních dovedností ve well-beingu dětí a dospívajících.
  • Nabídnout porozumění vlivu sociálních a psychologických faktorů na digitální dovednosti a jejich dopad na well-being dětí a dospívajících.
  • Zaměřit se na metodologickou integraci vypracováním a koordinací různých výzkumných metod a designů používaných ve všech pracovních skupinách v rámci projektu ySKILLS.
  • Zaměřit se na teoretickou integraci zaměřenou na vývoj komplexního teoretického modelu, který bude optimalizovat, sjednocovat a doplňovat informace napříč obory a pracovními skupinami.

IRTIS tým se bude podílet na WP4: Longitudinální kvantitativní sběr dat (Longitudinal Quantitative Data Collection), především na 3-vlném šetření v šesti zemích. Hlavními cíli WP4 jsou:

  • Navrhnout robustní longitudinální průzkum k měření dopadu ICT na děti a dospívající využívající metody testující různé dimenze používání ICT a digitálních dovedností.
  • Validizace navrhnutých měření prostřednictvím kognitivních rozhovorů a výkonových testů s dílčím vzorkem dětí a dospívajících v šesti zemích.
  • Vytvořit měrný nástroj pro testování digitálních dovedností, který může být využit vzdělávacími institucemi. Testy budou provedeny na dílčím vzorku dětí a dospívajících z longitudinálního průzkumu v šesti zemích po druhé vlně.

IRTIS tým bude realizovat výzkum WP6: Hloubkové studie (In-depth studies), konkrétně studii zaměřené na hodnocení informací a dezinformací v online prostředí. Hlavními cíli WP6 jsou:

  • Porozumět jak digitální dovednosti zlepšují či zhoršují well-being u vulnerabilních dětí a dospívajících
  • Vysvětlit tuto roli se zaměřením se na posílení rezilience a zvládacích strategií
  • Posílit metodologické designy zaměřené na tuto problematiku
Bez popisku

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 870612. Tato webová stránka odráží pouze názory autorů a Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info