Projekty

Vnímání anonymity v online komunikaci​

Anonymita je považována za klíčový faktor, který významně ovlivňuje chování v online prostředí. Avšak současný pohled na anonymitu je nejasný, příliš zjednodušený a nebere v úvahu její multidimenzionální charakter. Zejména subjektivně vnímaná anonymita, odlišující se oproti „objektivní“ anonymitě a měnící se v čase a v různých kontextech, je v existujícím výzkumu opomíjena. Explicitní vymezení a zkoumání vnímané anonymity je proto klíčové pro pochopení sociálních fenoménů, jako je například kyberagrese nebo prosociální chování v online prostředí.

Tento projekt se zaměřuje na výzkum vnímání anonymity online u dospělých. Snaží se přinést nový pohled na koncept vnímané anonymity v online prostředí a osvětlit její roli v online sociálních interakcích. Konkrétní výzkumné cíle projektu jsou:

  1. Re-konceptualizace vnímané anonymity
  2. Vývoj a ověření psychometrických vlastností škály měřící vnímanou anonymitu
  3. Výzkum faktorů ovlivňující vnímání anonymity online a její vliv v kontextu online komunikace

Výstupem projektu bude nová multidimenzionální konceptualizace vnímané anonymity, která zohlední různé podoby a kontexty, ve kterých se vnímaná anonymity projevuje. Dále také škála pro měření vnímané anonymity, která bude volně dostupná výzkumníkům v mezinárodním kontextu. V neposlední řadě zjištění experimentálních studií prohloubí poznání o roli vnímané anonymity v online komunikaci.

Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámci projektu „ERC CZ“. Cílem tohoto programu je podpora projektů tzv. „hraničního výzkumu“, tedy projektů, které posouvají hranice poznání, které uspěly v hodnocení prováděném odbornými panely Evropské rady pro výzkum a jsou realizovány českými, mezinárodně uznávanými výzkumníky (MŠMT, n.d.).

Zdroje
MŠMT. (2023, listopad). ERC CZ (LL). https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/erc-cz

Autorem je rawpixel.com / Freepik

Trvání projektu: 2024 - 2025
Financování: Ministry of Education, Youth, and Sports (MŠMT)
Číslo projektu: LL2304


Výzkumný tým:Hana Macháčková, David Lacko, Nikol Kvardová, Tomáš Vojtíšek, Michal Mužík, Martina Novotná, Tereza Hálová, Anna Literová

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info