Jak souvisí digitální dovednosti s vystavením kybernenávisti?

prosinec 2022 Natálie Terčová Marie Bedrošová

Image by pch.vector on Freepik

Vystavení kybernenávistí neboli setkání se s ní jako přihlížející je problém, který se týká dětí a mladých lidí na celém světě. Digitální dovednosti mohou pomoci zabránit takovémuto setkání s potenciálně škodlivým obsahem. Na druhou stranu ale také mohou digitální dovednosti zavést děti a mladé lidi na problematické platformy a zákoutí internetu. Proto si klademe otázku, kdy mohou digitální dovednosti ochránit děti před setkáním se s kybernenávistí a kdy mu mohou napomoci.

Vystavení kybernenávisti

Kybernenávist je forma nenávistných projevů na internetu. Obecněji se jedná o jakýkoli typ nenávistného a zaujatého verbálního a/nebo vizuálního obsahu vyjadřovaného online. Kybernenávist se zaměřuje na lidi kvůli jejich skupinové příslušnosti nebo skupinovým charakteristikám, jako je etnický původ, náboženství, sexualita nebo pohlaví. Kybernenávist se projevuje v mnoha podobách, od přímých zpráv, nenávistných komentářů v online diskusích až po příspěvky na extremistických webových stránkách. Dospívající mohou kybernenávisti čelit jako oběti nebo jako přihlížející.

V rámci projektu ySKILLS jsme navrhli dotazníkové šetření, v němž jsme se adolescentů ptali na jejich vystavení kybernenávisti z pozice přihlížejících. Kybernenávist jsme v dotazníku definovali následovně: Na internetu se můžeš setkat s obsahem, který napadá určité skupiny nebo jednotlivce (např. kvůli jejich barvě pleti, náboženství, národnosti, pohlaví nebo sexualitě). Může jít například o muslimy, migranty, Židy, Romy atd. Kybernenávist může mít podobu nenávistných, ponižujících nebo rasistických zpráv, komentářů, obrázků nebo videí.

Pouze čtyři z šesti zemí zapojených v dotazníkovém šetření se ptaly na kybernenávist všech dotazovaných. V těchto čtyřech zemích se průzkumu zúčastnilo téměř 4 000 dětí a mladých lidí ve věku 12-17 let. Naše zjištění ukazují, že vystavení kybernenávisti jako přihlížející je poměrně rozšířené. Od 30 % (Finsko) do 61 % (Polsko) mladých lidí ve věku 12 až 17 let uvedlo, že se během posledního roku setkali s kybernenávistí.

Graf 1: Vystavení kybernenávisti, % (N= 3 934)

Poznámka: Otázka: Na internetu se můžeš setkat s obsahem, který napadá určité skupiny nebo jednotlivce (např. kvůli jejich barvě pleti, náboženství, národnosti, pohlaví nebo sexualitě). Může jít například o muslimy, migranty, Židy, Romy atd. Kybernenávist může mít podobu nenávistných, ponižujících nebo rasistických zpráv, komentářů, obrázků nebo videí. Viděl/a jsi v uplynulém roce něco podobného online nebo na telefonu? Reportujeme pouze validní procenta.

Úmyslné a neúmyslné vystavení

Dospívající mohou být vystaveni kybernenávisti různými způsoby. Zatímco někteří se mohou s kybernenávistí setkat neúmyslně a jako s vedlejším produktem svých online aktivit, jiní mohou takový obsah cíleně vyhledávat. Záměrné a aktivní vyhledávání kybernenávisti může být spojeno se specifickými motivacemi, což představuje odlišnou zkušenost než neúmyslné setkání. Proto je nutné při zkoumání role digitálních dovedností rozlišovat také mezi těmito dvěma zkušenostmi.

Většina mladých lidí je kybernenávisti vystavena neúmyslně. Setkávají se s ním při běžných činnostech na internetu. Tak tomu bylo i v našem vzorku. Těch dětí a mladých lidí, kteří uvedli, že byli v uplynulém roce vystaveni kybernenávisti, jsme se zeptali, jak se jim to stalo: 55 % dotazovaných uvedlo, že se jim to stalo neúmyslně alespoň jednou během posledního roku. Pouze 30 % uvedlo, že takový obsah alespoň jednou v uplynulém roce vyhledávali úmyslně. Obecně lze říci, že většina mladých lidí byla kybernenávisti vystavena spíše jen příležitostně než často. Většina uvedla, že byla vystavena (neúmyslně nebo úmyslně) pouze jednou nebo několikrát během posledního roku. Pouze menšina dětí a mladých lidí uvedla častější vystavení kybernenávisti.

Graf 2: Neúmyslné vystavení kybernenávisti, % (N = 3 934)

Poznámka: Otázka: Jak často jsi něco takového viděl/a, když jsi to neměl/a v úmyslu? Reportujeme pouze validní procenta. Testovali jsme také korelaci neúmyslného vystavení kybernenávisti s časem stráveným na internetu (Přibližně kolik času strávíš na internetu během běžného pracovního dne (tj. školního dne)?). Nalezli jsme malý až střední vztah, r = .204, p < .001.

Graf 3: Úmyslné vystavení kybernenávisti, % (N = 3 934)

Poznámka: Otázka: Jak často jsi něco takového viděl/a, když jsi to měl/a v úmyslu? Reportujeme pouze validní procenta. Testovali jsme také korelaci úmyslného vystavení kybernenávisti s časem stráveným na internetu (Přibližně kolik času strávíš na internetu během běžného pracovního dne (tj. školního dne)?). Nalezli jsme malý vztah, r = .156, p < .001.

Role digitálních dovedností

V projektu ySKILLS se digitální pojímají komplexně a zahrnují různé typu dovedností, od technických a operačních dovedností až po komunikační a interakční dovednosti. My jsme se zaměřili na celkové skóre digitálních dovedností, které zahrnuje všechny tyto různé dimenze.

Více informací o měření je k dispozici v této zprávě.

Digitální dovednosti mohou mladým lidem pomoci plně využít možností, které online prostor nabízí, ať už jde o zábavná či vzdělávací videa, nabídky práce na částečný úvazek nebo přístup k množství informací z celého světa. V tak rozmanitém online prostoru však existuje také mnoho nástrah a potenciálně škodlivého obsahu. Mezi tato úskalí patří například vystavení kybernenávisti. Digitální dovednosti mohou mladým lidem pomoci rozpoznat nenávistný obsah a vyhnout se místům nebo interakcím, kde je sdílen. Digitální dovednosti jsou však také spojeny s větším zkoumáním digitálního světa, interakcí s větším počtem lidí a návštěvou rozmanitých online platforem, včetně těch se škodlivým obsahem.

Získávání digitálních dovedností je proto třeba vnímat jako dvousečnou zbraň, která může být jak užitečná, tak škodlivá. Je také důležité pochopit rozdílnou roli digitálních dovedností při úmyslném a neúmyslném vystavení kybernenávisti.

Naše hypotéza je následující: Při záměrném vyhledávání kybernenávisti mohou vysoké digitální dovednosti tuto činnost usnadnit, neboť děti a mladí lidé budou vědět, jak najít vhodné platformy, jak používat související klíčová slova nebo jak získat přístup například k nenávistným online diskusím. Naopak při neúmyslném vystavení takovému obsahu by děti a mladí lidé s vysokými digitálními dovednostmi mohli své dovednosti využít k zablokování nebo ztlumení uživatelů nebo k nastavení svého soukromí s cílem takové materiály nevidět. Proto jsme si položili otázku, zda digitální dovednosti mohou sloužit jako rizikový nebo ochranný faktor při vystavení různým typům kybernenávisti.

Klíčová zjištění

Naše studie poukázala na genderové rozdíly: digitální dovednosti mohou být rizikovým faktorem pro úmyslné vystavení se kybernenávisti více v případě chlapců než v případě dívek. Konkrétně u chlapců s vyššími digitálními dovednostmi je pravděpodobnější, že budou záměrně vyhledávat nenávistný obsah. Naopak v případě dívek digitální dovednosti pro úmyslné vystavení nepředstavují žádný rozdíl. Můžeme si to vysvětlit tak, že vyšší dovednosti nabízejí více způsobů, jak tento obsah najít (např. prostřednictvím vyhledávačů, chatováním s podobně smýšlejícími vrstevníky nebo používáním hashtagů). Proto by bylo přínosné dále zkoumat tento genderový rozdíl dotazováním na místa a důvody, proč mladí lidé vyhledávají nenávistné obsahy, a jaké konkrétní dovednosti k tomu používají.

Dále se ukázalo, že u dětí a mladých lidí s vysokou mírou tzv. sensation seeking (tj. sklon k vyhledávání vzrušujících zážitků nových zážitků, vyhledávání adrenalinu) je větší pravděpodobnost, že dojde k neúmyslnému vystavení kybernenávisti, pokud jsou jejich digitální dovednosti nízké. Vyšší digitální dovednosti tedy mohou sloužit jako ochranný faktor pro takové „“ a jejich neúmyslné vystavení. Jinými slovy, dospívající bez potřebných dovedností mohou být méně schopni vyhnout se vystavení kybernenávisti při vyhledávání senzací na internetu (např. filtrování nenávistného obsahu).

Naše závěry

Dvojí povaha digitálních dovedností

 

Ikony získané z Flaticon


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info