Výzkumné zprávy a prezentace

Výzkumné zprávy

Uživatelské testování autentizačních metod mobilního bankovnictví (2020)

Tato zpráva popisuje výstupy testování autentizačních metod a aplikací pro chytré telefony spolu s metodikou použitou pro toto testování. Snažíme se zodpovědět otázku, které autentizační metody jsou koncovými uživateli vnímány jako bezpečné a uživatelsky přívětivé a které metody by uživatelé preferovali, pokud by měli možnost volby. Tato technická zpráva může být zajímavá pro bezpečnostní experty, manažery bezpečnosti IT, odborníky na UX a výzkumníky v oblasti použitelné bezpečnosti. Zpráva jim může pomoci pochopit hodnocení uživatelů a faktory, které jej ovlivňují.

Technická zpráva je jedním z výstupů projektu Inovace a adaptace autentizačních technologií pro bezpečné digitální prostředí (TL01000207), který byl financován Technologickou agenturou ČR a proběhl ve spolupráci s AHEAD iTec, s.r.o.

Citace:
Kružíková, A., Knapová, L., Gabrhelík, O., Šmahel, D., Dědková, L., & Matyáš, V. (2020). Uživatelské testování autentizačních metod mobilního bankovnictví: UX testování, rozhovory s uživateli a kvantitativní šetření. Brno: Masarykova univerzita.

Výzkumná zpráva v češtině výzkumná zpráva v angličtině

Má zákaz mobilů o přestávkách smysl? Pravidla a používání technologií ve škole v souvislosti s chováním dospívajících (2019)

Tato zpráva obsahuje zjištění z výzkumu, ve kterém jsme se zaměřovali na to, jak dospívající tráví čas o přestávkách ve škole. Porovnávali jsme přitom data ze škol, na kterých mají žáci zakázáno používat mobilní telefony o přestávkách s těmi, kde takovýto zákaz neplatí. Zkoumali jsme, jak tato pravidla ovlivňují, co dospívající o přestávkách dělají a zdali souvisí s problémy dospívajících ve škole (např. únavou po přestávkách, nesoustředění v hodinách). Výsledky vychází z dotazníkového šetření 1031 dospívajících (11 až 17 let), které probíhalo na jaře 2019 na základních a středních školách v Jihomoravském kraji.

Citace:
Kvardová, N., Valkovičová, N., & Šmahel, D. (2019). Má zákaz mobilů o přestávkách smysl? Pravidla a používání technologií ve škole v souvislosti s chováním dospívajících. Zpráva z výzkumu na základních a středních školách. Brno: Masarykova univerzita.​

Výzkumná zpráva Příloha - statistická analýza dat Výzkumná zpráva v angličtině

Chování dospívajících s epilepsií na internetu (2019)

Tato zpráva shrnuje základní zjištění projektu Chování adolescentů s epilepsií na internetu, na kterém spolupracoval IRTIS tým s Klinikou dětské neurologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno.
Projekt se zaměřoval na to, co dospívající s epilepsií na internetu dělají a s jakými zkušenostmi a obsahy se tam setkávají - například jak využívají internet pro hledání informací o své nemoci a jak internetovým zdrojům věří v porovnání s „offline“ zdroji jako jsou lékaři nebo rodiče. Dále nás zajímalo, zda se dospívající s epilepsií chovají na internetu jinak než obecná populace českých dětí. Epilepsie se dotýká mnoha oblastí života pacientů a může ovlivňovat jejich každodenní fungování a chování i v době, kdy se aktivně neprojevuje. Zajímalo nás proto, zda se tento vliv projeví i v oblasti chování dospívajících na internetu.

Citace:
Dědková, L., Macháčková, H., Hlavová, R., Bedrošová, M., Horák, O., & Danhofer, P. (2019). Chování dospívajících s epilepsií na internetu 2018 [zpráva z výzkumu]. Brno: Masarykova univerzita.

Výzkumná zpráva

EU Kids Online IV: České děti a dospívající na internetu (2018)

Zpráva shrnuje základní zjištění z projektu EU Kids Online IV v České republice, jenž byl zaměřen na online aktivity a rizika u dětí a dospívajících. Zjištění vycházejí z dotazníkového šetření, které proběhlo na 89 základních a středních školách v celé České republice od října 2017 do února 2018. Ve zprávě jsou shrnuta základní zjištění vztažená ke dvěma oblastem, na které jsme se dětí a dospívajících ptali: používání internetu a online aktivity, zkušenosti s online riziky.

Citace:
Bedrošová, M., Hlavová, R., Macháčková, H., Dědková, L., & Šmahel, D. (2018). České děti a dospívající na internetu: Zpráva z výzkumu na základních a středních školách. Projekt EU Kids Online IV - Česká republika. Brno: Masarykova univerzita.

Výzkumná zpráva

Digitální technologie a poruchy příjmu potravy (2018)

Tato zpráva podává souhrn zjištění vztahujících se k problematice použití digitálních technologií u lidí trpících poruchou příjmu potravy. Je výstupem z projektu THINLINE “Tenká hranice mezi poruchou a zdravým životním stylem: Zkoumání online chování dnešních mladých lidí“, který probíhal pod záštitou Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity s podporou Grantové agentury České republiky (GA15-05696S) od 1/2015 do 12/2017.

Citace:
Nehybková, E., Šmahelová, M., Čevelíček, M., Šmahel, D., Drtilová, H., & Macháčková, H. (2018). Digitální technologie a poruchy příjmu potravy. Výzkumná zpráva. Brno: Masarykova univerzita.

Výzkumná zpráva

Zdraví a internet (2017)

Tato zpráva podává základní zjištění vztahující se k návštěvníkům a návštěvnicím českých stránek zaměřených na stravování, cvičení či hubnutí. Je výstupem online průzkumu, jehož cílem bylo porozumět tomu, jak lidé používají internet či chytrý telefon ve vztahu k udržování individuálního způsobu stravování, hubnutí či cvičení a udržování kondice. Zajímalo nás, jaké stránky lidé navštěvují, co je motivuje k jejich návštěvě, a jak hodnotí to, v čem jim tyto stránky pomáhají. Také nás zajímalo, zda a jak lidé používají mobilní aplikace, které lze v tomto kontextu používat.


Byl jednou jeden tablet: Děti (0-8) a digitální technologie (2015)

Projekt se snaží identifikovat nové hrozby vedle sociálních sítí, které mají informační a komunikační technologie pro děti. A následně formulovat doporučení, která by posílila práva děti pomocí prevence a zmírnění těchto nově vznikajících rizik skrze vzdělávání, zvyšování pozornosti škol a komunit, a sladění osobních a digitálních interakcí.

Využívání starých a nových médií českou populací (2015)

Porovnáním starých a nových médií v různých oblastech života české populace se zabývá tým Jakuba Macka. Na základě dat ze svých projektů i vlastních výzkumných aktivit sepsali několik reportů týkajících se současných trendů v používání médií pro různé účely. Specificky se věnují například médiím a zpravodajství, volnočasovým aktivitám i politické participaci. Všechny reporty jsou volně dostupné na odkazech níže.


Dospívající na internetu (2015)

V letech 2012 až 2013 proběhl longitudinální výzkum na vybraných školách ve všech krajích České republiky. Týkal se žáků a žákyň vnavštěvujících páté třídy až poslední ročníky studia a jejich zkušeností s online světem. Výzkumnou zprávu se základními zjištěními z tohoto projektu můžete stáhnout na odkazu níže. Dozvíte se v ní například z jakých prostředí se dospívající na internet připojují, jak často se na internetu setkávají se sexuálními obsahy (a jak tyto obsahy hodnotí) anebo kolik z nich má zkušenosti s kyberšikanou.

Všem, kdo nám s výzkumem pomohli, děkujeme!


Kyberšikana v ČR (2013)

Na přelomu let 2011 a 2012 jsme provedli výzkum kyberšikany v Jihomoravském kraji. Výzkumnou zprávu zachycující základní vyýsledky můžete stahovat zde:


Prezentace pro veřejnost

Den bezpečnějšího internetu 2016

Již potřetí jsme na FSS pořádali v rámci Dne bezpečnějšího internetu přednáškový den pro veřejnost. Letošní programse skládal ze tří bloků a prezentace přednášejících najdete níže.

Den bezpečnějšího internetu 2015

Dne 10.2.2015 jsme v rámci Dne bezpečnějšího internetu na FSS MU pořádali přednáškový den pro veřejnost. Program zahrnoval tři přednáškové bloky na témata Digitální technologie očima evropských dětí a jejich rodičů, Online rizika a škola a Kyberšikana. Prezentace z akce jsou ke stažení níže. Materiály Jihomoravského kraje jsou dostupné zde: http://www.kr-jihomoravsky.cz/kyber/index.html.

Den bezpečnějšího internetu 2014

Dne 11. 2. 2014 jsme na Fakultě sociálních studií poprvé organizovali přednáškový blok pro veřejnost v rámci Dne bezpečnějšího internetu. Naše vybrané prezentace můžete stáhnout zde:

Kyberšikana a reakce na ni ze strany žáků, školy a orgánů státu

Dne 3. 10. 2012 jsme společně s Gymnáziem Brno, Vídeňská 47, pořádali vzdělávací program “Kyberšikana a reakce na ni ze strany žáků, školy a orgánů státu”. Prezentace členů našeho týmu jsou ke stažení zde:

Na této stránce uvádíme pouze výzkumné zprávy, které jsou dostupné v češtině. Kompletní seznam všech výzkumných zpráv včetně odkazů ke stažení naleznete v sekci Publications v anglické části našeho webu.

Všechny výzkumné zprávy