Knihy

Digital technology, eating behaviors, and eating disorders

Kniha se zaměřuje na roli digitálních technologií v kontextu stravovacích návyků a poruch příjmu potravy. Představuje teoretické i empirické poznatky vztažené k současným trendům použití digitálních technologií v souvislosti s udržováním individuálního způsobu stravování, hubnutí či cvičení a udržování kondice. Autoři představují jak výhody, tak i rizika používání technologií pro zdraví uživatelů, se specifickým zaměřením na poruchy příjmu potravy. Pro podporu tvrzení autoři využívají kvalitativní i kvantitativní data vztažená k užívání digitálních technologií v kontextu zdraví.

  • Autoři: David Šmahel, Hana Macháčková, Martina Šmahelová, Michal Čevelíček, Carlos A. Almenara, Jana Holubčíková
  • Šmahel, D., Macháčková, H., Šmahelová, M., Čevelíček, M., Almenara, C. A., & Holubčíková, J. (in press). Digital technology, eating behaviors, and eating disorders [Digitální technologie, stravování a poruchy příjmu potravy]. New York: Springer.
  • Kniha je dostupná pouze v anglickém jazyce. K dostání v nakladatelství Springer a na Amazonu.
Děti a dospívající online: Vybraná rizika používání internetu

Kniha určená nejen širší odborné veřejnosti představuje vybraná rizika, se kterými se dnešní děti mohou na internetu setkat. Pozornost je upřena na jejich výskyt a důsledky, dále na vymezení ohrožených skupin dětských uživatelů internetu a v neposlední řadě na preventivní či intervenční opatření.

Living in the digital age: Self-presentation, networking, playing, and participation in politics

Kniha reflektuje aktuální témata dnešního života ve společnosti, která je obklopena digitálními médii. Ve čtyřech hlavních sekcích se kniha zaměřuje na oblasti online sebe-prezentace; používání online sociálních sítí u mladých lidí; hraní online her a gamblingu; občanskou participaci v digitální éře. Tato témata jsou popisována s využitím nejaktuálnějších výzkumů z oblastí psychologie, sociologie, mediálních studií a politologie. Kniha vysvětluje a uvádí na pravou míru mnohé zažité mýty ohledně používání internetu a digitálních médií, například ohledně online pornografie, setkávání s cizími lidmi z internetu, či hraní online her.

Kyberšikana: Průvodce novým fenoménem

Kniha představuje relativně nový společenský jev, jemuž se v současnosti dostává velké pozornosti ve školství, v médiích i v akademickém světě. Čtenář se seznámí s jevy, které s kyberšikanou souvisejí (agrese a agresivní chování), s rozdíly oproti tradiční (školní) šikaně a s tím, jak je tato nová forma šikany formována specifickým charakterem online prostředí. Prostor je věnován i kyberšikaně v českém a světovém kontextu a jejímu mediálnímu obrazu. Podrobně jsou představeny charakteristiky jejích aktérů – obětí, agresorů i přihlížejících. Pozornost je upřena též na možné dopady kyberšikany a na způsoby, jakými se s ní její oběti vyrovnávají. Závěrečná část knihy je zaměřena na možnosti prevence a zvládání tohoto jevu na individuální, rodinné a institucionální rovině.

Digital youth: The role of media in development

Kniha se perspektivou vývojové a sociální psychologie zaměřuje na to, co mladí lidé dělají na internetu a jak jejich aktivity souvisí s jejich vývojem. Popisuje jak možná pozitiva a výhody, které internet mladým lidem přináší, tak i související možná negativa, která mohou zdravý psychosociální vývoj ohrozit. Kniha Digital youth vyšla v angličtině, ve světě získala značnou popularitu, byla přeložena do několika dalších světových jazyků a byla oceněna také rektorem Masarykovy univerzity jako významný tvůrčí čin Davida Šmahela.

  • Autoři: Kaveri Subrahmanyam, David Šmahel
  • Subrahmanyam, K., & Smahel, D. (2011). Digital youth: The role of media in development [Digitální mládež: Role médií ve vývoji]. New York: Springer.
  • Kniha je dostupná pouze v anglickém jazyce. K dostání zde.
Fenomén lhaní v prostředí internetu

Cílem knihy je přispět k vyjasnění problematiky spolehlivosti virtuálního prostředí. Masmédia často prezentují pokřivený obraz internetu jako nespolehlivého až nebezpečného prostředí, ve kterém nelze nikomu věřit. Zahraniční studie sice fenomén lhaní na internetu zkoumají, ale nedostatečně systematicky. Jedná se obvykle pouze o výčet motivů pro lhaní ve virtuálním prostředí, avšak již nezohledňují například vliv virtuálního prostředí, ve kterém ke lži dochází, či systematické věkové třídění. Přitom právě jednotlivá věková období ve vývoji člověka s sebou přinášejí různé potřeby, které lhaní ovlivňují. Tato studie proto tyto faktory bere v úvahu a popisuje lhaní na internetu co možná nejkomplexněji.

  • Konečný, Š. (2011). Fenomén lhaní v prostředí internetu [Phenomenon of lying on the internet]. Brno: Masarykova univerzita.
  • K dostání zde.
Psychologie a internet: Děti dospělými, dospělí dětmi

Jací jsme ve virtuálním světě? Jak se zde chováme a komunikujeme? Projevuje se naše osobnost „on line“ jinak než ve skutečném životě? Jaké je naše virtuální Já? Můžeme se prostřednictvím internetu zamilovat? Jakou povahu mají virtuální vztahy? Můžeme být na internetu závislí? Téma „psychologie internetu“ v sobě přitažlivě spojuje dva protilehlé světy – svět duše a svět techniky. Technika nám dává nástroje a prostředky pro navazování kontaktů ve virtuální realitě a naše duše se v ní zrcadlí, odráží a projevuje. Pomocí této knihy můžeme lépe pochopit jejich vzájemné prolínání, střetávání a ovlivňování.

  • Autoři: David Šmahel
  • Šmahel, D. (2003). Psychologie a internet: Děti dospělými, dospělí dětmi [Psychology and internet: Children becoming adults, adults becoming children]. Praha: Triton.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info