Publikace v češtině

Reporty

Používání mHealth aplikací u dospívajících (2022)

Nedostatek fyzické aktivity u dětí a adolescentů představuje mezinárodní problém. Světová zdravotnická organizace doporučuje dětem a dospívajícím vykonávat středně až vysoce zatěžující pohybové aktivity v průměru alespoň hodinu denně (WHO, 2020). Během pandemie covid-19 byly nicméně zásadně omezeny aktivity, které dospívající k pohybu motivují, jako jsou například sportovní kroužky nebo hodiny tělesné výchovy. Proto je užitečné zaměřit pozornost na faktory, které mohou fyzickou aktivitu u dospívajících podpořit. Jedním z nich můžou být i moderní technologie, ke kterým mají adolescenti blízko. Cílem této výzkumné zprávy je zmapovat, jak často a jakým způsobem čeští dospívající technologie k podpoře svého zdraví využívají.

Citace:
​Lokajová, A., & Šmahel, D. (2022). Používání mHealth aplikací u dospívajících. [Výzkumná zpráva]. Masarykova univerzita.

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA

Kybernenávist v českých rodinách: Jaké jsou zkušenosti dospívajících a co o nich vědí jejich rodiče a pečovatelé? (2022)

Vystavení kybernenávisti je problém, který se týká dětí a dospívajících po celém světě, včetně České republiky. Zveřejňujeme novou výzkumnou zprávu, která mapuje zkušenosti českých dospívajících s kybernenávistí a znalosti jejich rodičů a pečovatelů. Naše zjištění vycházejí z průzkumu v rámci reprezentativního vzorku 3087 českých domácností v roce 2021, který proběhl v rámci projektu FUTURE. Autorkami výzkumné zprávy jsou Marie Bedrosova, Eliska Dufkova, Nataliia Dembytska, Michaela Gerzicakova, a Lenka Dedkova.

Citace:
​Bedrosova, M., Dufkova, E., Dembytska, N., Gerzicakova, M., & Dedkova, L. (2022). Kybernenávist v českých rodinách: Jaké jsou zkušenosti dospívajících a co o nich vědí jejich rodiče a pečovatelé? [Výzkumná zpráva] Brno: Masaryk University.

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA

Excesivní používání internetu českými dospívajícími: srovnání před a během pandemie Covid-19 (2021)

Nařízení související s nemocí Covid-19 na čas omezily možnosti adolescentů ve vzdělání, sociálním kontaktu i trávení volného času, což mohlo v důsledku ovlivnit také jejich vztah k technologiím, které děti a dospívající během pandemie chtíc-nechtíc  musely hojně využívat. Jednou z důležitých otázek je, zda se v souvislosti s Covid-19 zvýšilo i takové používání technologií, které lze považovat za nadměrné nebo jinak problematické. Cílem této výzkumné zprávy je poskytnout srovnání excesivního používání internetu u českých adolescentů v době před pandemií (listopad–prosinec 2018) proti období průběhu pandemie (říjen–listopad 2020).

Citace:
Vokál, D., Šmahel, D., & Dedkova, L. (2021). Excesivní používání internetu českými dospívajícími: Srovnání před a během pandemie Covid-19. [Výzkumná zpráva]. Masarykova univerzita

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA

Uživatelské testování autentizačních metod mobilního bankovnictví (2020)

Tato zpráva popisuje výstupy testování autentizačních metod a aplikací pro chytré telefony spolu s metodikou použitou pro toto testování. Snažíme se zodpovědět otázku, které autentizační metody jsou koncovými uživateli vnímány jako bezpečné a uživatelsky přívětivé a které metody by uživatelé preferovali, pokud by měli možnost volby. Tato technická zpráva může být zajímavá pro bezpečnostní experty, manažery bezpečnosti IT, odborníky na UX a výzkumníky v oblasti použitelné bezpečnosti. Zpráva jim může pomoci pochopit hodnocení uživatelů a faktory, které jej ovlivňují.

Technická zpráva je jedním z výstupů projektu Inovace a adaptace autentizačních technologií pro bezpečné digitální prostředí (TL01000207), který byl financován Technologickou agenturou ČR a proběhl ve spolupráci s AHEAD iTec, s.r.o.

Citace:
Kružíková, A., Knapová, L., Gabrhelík, O., Šmahel, D., Dědková, L., & Matyáš, V. (2020). Uživatelské testování autentizačních metod mobilního bankovnictví: UX testování, rozhovory s uživateli a kvantitativní šetření. Brno: Masarykova univerzita.

Výzkumná zpráva v češtině výzkumná zpráva v angličtině

Má zákaz mobilů o přestávkách smysl? Pravidla a používání technologií ve škole v souvislosti s chováním dospívajících (2019)

Tato zpráva obsahuje zjištění z výzkumu, ve kterém jsme se zaměřovali na to, jak dospívající tráví čas o přestávkách ve škole. Porovnávali jsme přitom data ze škol, na kterých mají žáci zakázáno používat mobilní telefony o přestávkách s těmi, kde takovýto zákaz neplatí. Zkoumali jsme, jak tato pravidla ovlivňují, co dospívající o přestávkách dělají a zdali souvisí s problémy dospívajících ve škole (např. únavou po přestávkách, nesoustředění v hodinách). Výsledky vychází z dotazníkového šetření 1031 dospívajících (11 až 17 let), které probíhalo na jaře 2019 na základních a středních školách v Jihomoravském kraji.

Citace:
Kvardová, N., Valkovičová, N., & Šmahel, D. (2019). Má zákaz mobilů o přestávkách smysl? Pravidla a používání technologií ve škole v souvislosti s chováním dospívajících. Zpráva z výzkumu na základních a středních školách. Brno: Masarykova univerzita.​

Výzkumná zpráva Příloha - statistická analýza dat Výzkumná zpráva v angličtině

Chování dospívajících s epilepsií na internetu (2019)

Tato zpráva shrnuje základní zjištění projektu Chování adolescentů s epilepsií na internetu, na kterém spolupracoval IRTIS tým s Klinikou dětské neurologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno.
Projekt se zaměřoval na to, co dospívající s epilepsií na internetu dělají a s jakými zkušenostmi a obsahy se tam setkávají - například jak využívají internet pro hledání informací o své nemoci a jak internetovým zdrojům věří v porovnání s „offline“ zdroji jako jsou lékaři nebo rodiče. Dále nás zajímalo, zda se dospívající s epilepsií chovají na internetu jinak než obecná populace českých dětí. Epilepsie se dotýká mnoha oblastí života pacientů a může ovlivňovat jejich každodenní fungování a chování i v době, kdy se aktivně neprojevuje. Zajímalo nás proto, zda se tento vliv projeví i v oblasti chování dospívajících na internetu.

Citace:
Dědková, L., Macháčková, H., Hlavová, R., Bedrošová, M., Horák, O., & Danhofer, P. (2019). Chování dospívajících s epilepsií na internetu 2018 [zpráva z výzkumu]. Brno: Masarykova univerzita.

Výzkumná zpráva

EU Kids Online IV: České děti a dospívající na internetu (2018)

Zpráva shrnuje základní zjištění z projektu EU Kids Online IV v České republice, jenž byl zaměřen na online aktivity a rizika u dětí a dospívajících. Zjištění vycházejí z dotazníkového šetření, které proběhlo na 89 základních a středních školách v celé České republice od října 2017 do února 2018. Ve zprávě jsou shrnuta základní zjištění vztažená ke dvěma oblastem, na které jsme se dětí a dospívajících ptali: používání internetu a online aktivity, zkušenosti s online riziky.

Citace:
Bedrošová, M., Hlavová, R., Macháčková, H., Dědková, L., & Šmahel, D. (2018). České děti a dospívající na internetu: Zpráva z výzkumu na základních a středních školách. Projekt EU Kids Online IV - Česká republika. Brno: Masarykova univerzita.

Výzkumná zpráva

Digitální technologie a poruchy příjmu potravy (2018)

Tato zpráva podává souhrn zjištění vztahujících se k problematice použití digitálních technologií u lidí trpících poruchou příjmu potravy. Je výstupem z projektu THINLINE “Tenká hranice mezi poruchou a zdravým životním stylem: Zkoumání online chování dnešních mladých lidí“, který probíhal pod záštitou Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity s podporou Grantové agentury České republiky (GA15-05696S) od 1/2015 do 12/2017.

Citace:
Nehybková, E., Šmahelová, M., Čevelíček, M., Šmahel, D., Drtilová, H., & Macháčková, H. (2018). Digitální technologie a poruchy příjmu potravy. Výzkumná zpráva. Brno: Masarykova univerzita.

Výzkumná zpráva

Zdraví a internet (2017)

Tato zpráva podává základní zjištění vztahující se k návštěvníkům a návštěvnicím českých stránek zaměřených na stravování, cvičení či hubnutí. Je výstupem online průzkumu, jehož cílem bylo porozumět tomu, jak lidé používají internet či chytrý telefon ve vztahu k udržování individuálního způsobu stravování, hubnutí či cvičení a udržování kondice. Zajímalo nás, jaké stránky lidé navštěvují, co je motivuje k jejich návštěvě, a jak hodnotí to, v čem jim tyto stránky pomáhají. Také nás zajímalo, zda a jak lidé používají mobilní aplikace, které lze v tomto kontextu používat.


Byl jednou jeden tablet: Děti (0-8) a digitální technologie (2015)

Projekt se snaží identifikovat nové hrozby vedle sociálních sítí, které mají informační a komunikační technologie pro děti. A následně formulovat doporučení, která by posílila práva děti pomocí prevence a zmírnění těchto nově vznikajících rizik skrze vzdělávání, zvyšování pozornosti škol a komunit, a sladění osobních a digitálních interakcí.

Využívání starých a nových médií českou populací (2015)

Porovnáním starých a nových médií v různých oblastech života české populace se zabývá tým Jakuba Macka. Na základě dat ze svých projektů i vlastních výzkumných aktivit sepsali několik reportů týkajících se současných trendů v používání médií pro různé účely. Specificky se věnují například médiím a zpravodajství, volnočasovým aktivitám i politické participaci. Všechny reporty jsou volně dostupné na odkazech níže.


Dospívající na internetu (2015)

V letech 2012 až 2013 proběhl longitudinální výzkum na vybraných školách ve všech krajích České republiky. Týkal se žáků a žákyň vnavštěvujících páté třídy až poslední ročníky studia a jejich zkušeností s online světem. Výzkumnou zprávu se základními zjištěními z tohoto projektu můžete stáhnout na odkazu níže. Dozvíte se v ní například z jakých prostředí se dospívající na internet připojují, jak často se na internetu setkávají se sexuálními obsahy (a jak tyto obsahy hodnotí) anebo kolik z nich má zkušenosti s kyberšikanou.

Všem, kdo nám s výzkumem pomohli, děkujeme!


Kyberšikana v ČR (2013)

Na přelomu let 2011 a 2012 jsme provedli výzkum kyberšikany v Jihomoravském kraji. Výzkumnou zprávu zachycující základní výsledky můžete stahovat zde:


Prezentace pro veřejnost

Den bezpečnějšího internetu 2016

Již potřetí jsme na FSS pořádali v rámci Dne bezpečnějšího internetu přednáškový den pro veřejnost. Letošní programse skládal ze tří bloků a prezentace přednášejících najdete níže.

Den bezpečnějšího internetu 2015

Dne 10.2.2015 jsme v rámci Dne bezpečnějšího internetu na FSS MU pořádali přednáškový den pro veřejnost. Program zahrnoval tři přednáškové bloky na témata Digitální technologie očima evropských dětí a jejich rodičů, Online rizika a škola a Kyberšikana. Prezentace z akce jsou ke stažení níže. Materiály Jihomoravského kraje jsou dostupné zde: http://www.kr-jihomoravsky.cz/kyber/index.html.

Den bezpečnějšího internetu 2014

Dne 11. 2. 2014 jsme na Fakultě sociálních studií poprvé organizovali přednáškový blok pro veřejnost v rámci Dne bezpečnějšího internetu. Naše vybrané prezentace můžete stáhnout zde:

Kyberšikana a reakce na ni ze strany žáků, školy a orgánů státu

Dne 3. 10. 2012 jsme společně s Gymnáziem Brno, Vídeňská 47, pořádali vzdělávací program “Kyberšikana a reakce na ni ze strany žáků, školy a orgánů státu”. Prezentace členů našeho týmu jsou ke stažení zde:

Knihy

Děti a dospívající online: Vybraná rizika používání internetu (2015)

Bez popisku

Kniha určená nejen širší odborné veřejnosti představuje vybraná rizika, se kterými se dnešní děti mohou na internetu setkat. Pozornost je upřena na jejich výskyt a důsledky, dále na vymezení ohrožených skupin dětských uživatelů internetu a v neposlední řadě na preventivní či intervenční opatření.

Autoři:
Anna Ševčíková, Lenka Dědková, Hana Macháčková, David Šmahel, Lukas Blinka, Alena Černá

Citace:
Ševčíková, A. (Ed.). (2015). Děti a dospívající online: Vybraná rizika používání internetu [Youth online: Selected risks of internet use]. Praha: Grada.

K dostání ZDE

Kyberšikana: Průvodce novým fenoménem (2013)

Bez popisku

Kniha představuje relativně nový společenský jev, jemuž se v současnosti dostává velké pozornosti ve školství, v médiích i v akademickém světě. Čtenář se seznámí s jevy, které s kyberšikanou souvisejí (agrese a agresivní chování), s rozdíly oproti tradiční (školní) šikaně a s tím, jak je tato nová forma šikany formována specifickým charakterem online prostředí. Prostor je věnován i kyberšikaně v českém a světovém kontextu a jejímu mediálnímu obrazu. Podrobně jsou představeny charakteristiky jejích aktérů – obětí, agresorů i přihlížejících. Pozornost je upřena též na možné dopady kyberšikany a na způsoby, jakými se s ní její oběti vyrovnávají. Závěrečná část knihy je zaměřena na možnosti prevence a zvládání tohoto jevu na individuální, rodinné a institucionální rovině.

Autoři:
Alena Černá, Lenka Dědková, Hana Macháčková, Anna Ševčíková, David Šmahel

Citace:
Černá, A., Dědková, L., Macháčková, H., Ševčíková, A., & Šmahel, D. (2013). Kyberšikana: Průvodce novým fenoménem [Cyberbullying: A guide to a new phenomenon]. Praha: Grada.

K dostání ZDE

Bez popisku

Na této stránce uvádíme pouze naše publikace, které jsou dostupné v češtině.

Kompletní seznam všech našich publikací naleznete zde:

Všechny publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info