Publikace v češtině

Reporty

Používání mHealth aplikací u dospívajících (2022)

Nedostatek fyzické aktivity u dětí a adolescentů představuje mezinárodní problém. Světová zdravotnická organizace doporučuje dětem a dospívajícím vykonávat středně až vysoce zatěžující pohybové aktivity v průměru alespoň hodinu denně (WHO, 2020). Během pandemie covid-19 byly nicméně zásadně omezeny aktivity, které dospívající k pohybu motivují, jako jsou například sportovní kroužky nebo hodiny tělesné výchovy. Proto je užitečné zaměřit pozornost na faktory, které mohou fyzickou aktivitu u dospívajících podpořit. Jedním z nich můžou být i moderní technologie, ke kterým mají adolescenti blízko. Cílem této výzkumné zprávy je zmapovat, jak často a jakým způsobem čeští dospívající technologie k podpoře svého zdraví využívají.

Citace:
​Lokajová, A., & Šmahel, D. (2022). Používání mHealth aplikací u dospívajících. [Výzkumná zpráva]. Masarykova univerzita.

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA

Kybernenávist v českých rodinách: Jaké jsou zkušenosti dospívajících a co o nich vědí jejich rodiče a pečovatelé? (2022)

Vystavení kybernenávisti je problém, který se týká dětí a dospívajících po celém světě, včetně České republiky. Zveřejňujeme novou výzkumnou zprávu, která mapuje zkušenosti českých dospívajících s kybernenávistí a znalosti jejich rodičů a pečovatelů. Naše zjištění vycházejí z průzkumu v rámci reprezentativního vzorku 3087 českých domácností v roce 2021, který proběhl v rámci projektu FUTURE. Autorkami výzkumné zprávy jsou Marie Bedrosova, Eliska Dufkova, Nataliia Dembytska, Michaela Gerzicakova, a Lenka Dedkova.

Citace:
​Bedrosova, M., Dufkova, E., Dembytska, N., Gerzicakova, M., & Dedkova, L. (2022). Kybernenávist v českých rodinách: Jaké jsou zkušenosti dospívajících a co o nich vědí jejich rodiče a pečovatelé? [Výzkumná zpráva] Brno: Masaryk University.

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA

Excesivní používání internetu českými dospívajícími: srovnání před a během pandemie Covid-19 (2021)

Nařízení související s nemocí Covid-19 na čas omezily možnosti adolescentů ve vzdělání, sociálním kontaktu i trávení volného času, což mohlo v důsledku ovlivnit také jejich vztah k technologiím, které děti a dospívající během pandemie chtíc-nechtíc  musely hojně využívat. Jednou z důležitých otázek je, zda se v souvislosti s Covid-19 zvýšilo i takové používání technologií, které lze považovat za nadměrné nebo jinak problematické. Cílem této výzkumné zprávy je poskytnout srovnání excesivního používání internetu u českých adolescentů v době před pandemií (listopad–prosinec 2018) proti období průběhu pandemie (říjen–listopad 2020).

Citace:
Vokál, D., Šmahel, D., & Dedkova, L. (2021). Excesivní používání internetu českými dospívajícími: Srovnání před a během pandemie Covid-19. [Výzkumná zpráva]. Masarykova univerzita

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA

Uživatelské testování autentizačních metod mobilního bankovnictví (2020)

Tato zpráva popisuje výstupy testování autentizačních metod a aplikací pro chytré telefony spolu s metodikou použitou pro toto testování. Snažíme se zodpovědět otázku, které autentizační metody jsou koncovými uživateli vnímány jako bezpečné a uživatelsky přívětivé a které metody by uživatelé preferovali, pokud by měli možnost volby. Tato technická zpráva může být zajímavá pro bezpečnostní experty, manažery bezpečnosti IT, odborníky na UX a výzkumníky v oblasti použitelné bezpečnosti. Zpráva jim může pomoci pochopit hodnocení uživatelů a faktory, které jej ovlivňují.

Technická zpráva je jedním z výstupů projektu Inovace a adaptace autentizačních technologií pro bezpečné digitální prostředí (TL01000207), který byl financován Technologickou agenturou ČR a proběhl ve spolupráci s AHEAD iTec, s.r.o.

Citace:
Kružíková, A., Knapová, L., Gabrhelík, O., Šmahel, D., Dědková, L., & Matyáš, V. (2020). Uživatelské testování autentizačních metod mobilního bankovnictví: UX testování, rozhovory s uživateli a kvantitativní šetření. Brno: Masarykova univerzita.

Výzkumná zpráva v češtině výzkumná zpráva v angličtině

Má zákaz mobilů o přestávkách smysl? Pravidla a používání technologií ve škole v souvislosti s chováním dospívajících (2019)

Tato zpráva obsahuje zjištění z výzkumu, ve kterém jsme se zaměřovali na to, jak dospívající tráví čas o přestávkách ve škole. Porovnávali jsme přitom data ze škol, na kterých mají žáci zakázáno používat mobilní telefony o přestávkách s těmi, kde takovýto zákaz neplatí. Zkoumali jsme, jak tato pravidla ovlivňují, co dospívající o přestávkách dělají a zdali souvisí s problémy dospívajících ve škole (např. únavou po přestávkách, nesoustředění v hodinách). Výsledky vychází z dotazníkového šetření 1031 dospívajících (11 až 17 let), které probíhalo na jaře 2019 na základních a středních školách v Jihomoravském kraji.

Citace:
Kvardová, N., Valkovičová, N., & Šmahel, D. (2019). Má zákaz mobilů o přestávkách smysl? Pravidla a používání technologií ve škole v souvislosti s chováním dospívajících. Zpráva z výzkumu na základních a středních školách. Brno: Masarykova univerzita.​

Výzkumná zpráva Příloha - statistická analýza dat Výzkumná zpráva v angličtině

Chování dospívajících s epilepsií na internetu (2019)

Tato zpráva shrnuje základní zjištění projektu Chování adolescentů s epilepsií na internetu, na kterém spolupracoval IRTIS tým s Klinikou dětské neurologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno.
Projekt se zaměřoval na to, co dospívající s epilepsií na internetu dělají a s jakými zkušenostmi a obsahy se tam setkávají - například jak využívají internet pro hledání informací o své nemoci a jak internetovým zdrojům věří v porovnání s „offline“ zdroji jako jsou lékaři nebo rodiče. Dále nás zajímalo, zda se dospívající s epilepsií chovají na internetu jinak než obecná populace českých dětí. Epilepsie se dotýká mnoha oblastí života pacientů a může ovlivňovat jejich každodenní fungování a chování i v době, kdy se aktivně neprojevuje. Zajímalo nás proto, zda se tento vliv projeví i v oblasti chování dospívajících na internetu.

Citace:
Dědková, L., Macháčková, H., Hlavová, R., Bedrošová, M., Horák, O., & Danhofer, P. (2019). Chování dospívajících s epilepsií na internetu 2018 [zpráva z výzkumu]. Brno: Masarykova univerzita.

Výzkumná zpráva

EU Kids Online IV: České děti a dospívající na internetu (2018)

Zpráva shrnuje základní zjištění z projektu EU Kids Online IV v České republice, jenž byl zaměřen na online aktivity a rizika u dětí a dospívajících. Zjištění vycházejí z dotazníkového šetření, které proběhlo na 89 základních a středních školách v celé České republice od října 2017 do února 2018. Ve zprávě jsou shrnuta základní zjištění vztažená ke dvěma oblastem, na které jsme se dětí a dospívajících ptali: používání internetu a online aktivity, zkušenosti s online riziky.

Citace:
Bedrošová, M., Hlavová, R., Macháčková, H., Dědková, L., & Šmahel, D. (2018). České děti a dospívající na internetu: Zpráva z výzkumu na základních a středních školách. Projekt EU Kids Online IV - Česká republika. Brno: Masarykova univerzita.

Výzkumná zpráva

Digitální technologie a poruchy příjmu potravy (2018)

Tato zpráva podává souhrn zjištění vztahujících se k problematice použití digitálních technologií u lidí trpících poruchou příjmu potravy. Je výstupem z projektu THINLINE “Tenká hranice mezi poruchou a zdravým životním stylem: Zkoumání online chování dnešních mladých lidí“, který probíhal pod záštitou Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity s podporou Grantové agentury České republiky (GA15-05696S) od 1/2015 do 12/2017.

Citace:
Nehybková, E., Šmahelová, M., Čevelíček, M., Šmahel, D., Drtilová, H., & Macháčková, H. (2018). Digitální technologie a poruchy příjmu potravy. Výzkumná zpráva. Brno: Masarykova univerzita.

Výzkumná zpráva

Zdraví a internet (2017)

Tato zpráva podává základní zjištění vztahující se k návštěvníkům a návštěvnicím českých stránek zaměřených na stravování, cvičení či hubnutí. Je výstupem online průzkumu, jehož cílem bylo porozumět tomu, jak lidé používají internet či chytrý telefon ve vztahu k udržování individuálního způsobu stravování, hubnutí či cvičení a udržování kondice. Zajímalo nás, jaké stránky lidé navštěvují, co je motivuje k jejich návštěvě, a jak hodnotí to, v čem jim tyto stránky pomáhají. Také nás zajímalo, zda a jak lidé používají mobilní aplikace, které lze v tomto kontextu používat.


Byl jednou jeden tablet: Děti (0-8) a digitální technologie (2015)

Projekt se snaží identifikovat nové hrozby vedle sociálních sítí, které mají informační a komunikační technologie pro děti. A následně formulovat doporučení, která by posílila práva děti pomocí prevence a zmírnění těchto nově vznikajících rizik skrze vzdělávání, zvyšování pozornosti škol a komunit, a sladění osobních a digitálních interakcí.

Využívání starých a nových médií českou populací (2015)

Porovnáním starých a nových médií v různých oblastech života české populace se zabývá tým Jakuba Macka. Na základě dat ze svých projektů i vlastních výzkumných aktivit sepsali několik reportů týkajících se současných trendů v používání médií pro různé účely. Specificky se věnují například médiím a zpravodajství, volnočasovým aktivitám i politické participaci. Všechny reporty jsou volně dostupné na odkazech níže.


Dospívající na internetu (2015)

V letech 2012 až 2013 proběhl longitudinální výzkum na vybraných školách ve všech krajích České republiky. Týkal se žáků a žákyň vnavštěvujících páté třídy až poslední ročníky studia a jejich zkušeností s online světem. Výzkumnou zprávu se základními zjištěními z tohoto projektu můžete stáhnout na odkazu níže. Dozvíte se v ní například z jakých prostředí se dospívající na internet připojují, jak často se na internetu setkávají se sexuálními obsahy (a jak tyto obsahy hodnotí) anebo kolik z nich má zkušenosti s kyberšikanou.

Všem, kdo nám s výzkumem pomohli, děkujeme!


Kyberšikana v ČR (2013)

Na přelomu let 2011 a 2012 jsme provedli výzkum kyberšikany v Jihomoravském kraji. Výzkumnou zprávu zachycující základní výsledky můžete stahovat zde:


Prezentace pro veřejnost

Den bezpečnějšího internetu 2016

Již potřetí jsme na FSS pořádali v rámci Dne bezpečnějšího internetu přednáškový den pro veřejnost. Letošní programse skládal ze tří bloků a prezentace přednášejících najdete níže.

Den bezpečnějšího internetu 2015

Dne 10.2.2015 jsme v rámci Dne bezpečnějšího internetu na FSS MU pořádali přednáškový den pro veřejnost. Program zahrnoval tři přednáškové bloky na témata Digitální technologie očima evropských dětí a jejich rodičů, Online rizika a škola a Kyberšikana. Prezentace z akce jsou ke stažení níže. Materiály Jihomoravského kraje jsou dostupné zde: http://www.kr-jihomoravsky.cz/kyber/index.html.

Den bezpečnějšího internetu 2014

Dne 11. 2. 2014 jsme na Fakultě sociálních studií poprvé organizovali přednáškový blok pro veřejnost v rámci Dne bezpečnějšího internetu. Naše vybrané prezentace můžete stáhnout zde:

Kyberšikana a reakce na ni ze strany žáků, školy a orgánů státu

Dne 3. 10. 2012 jsme společně s Gymnáziem Brno, Vídeňská 47, pořádali vzdělávací program “Kyberšikana a reakce na ni ze strany žáků, školy a orgánů státu”. Prezentace členů našeho týmu jsou ke stažení zde:

Knihy

Děti a dospívající online: Vybraná rizika používání internetu (2015)

Kniha určená nejen širší odborné veřejnosti představuje vybraná rizika, se kterými se dnešní děti mohou na internetu setkat. Pozornost je upřena na jejich výskyt a důsledky, dále na vymezení ohrožených skupin dětských uživatelů internetu a v neposlední řadě na preventivní či intervenční opatření.

Autoři:
Anna Ševčíková, Lenka Dědková, Hana Macháčková, David Šmahel, Lukas Blinka, Alena Černá

Citace:
Ševčíková, A. (Ed.). (2015). Děti a dospívající online: Vybraná rizika používání internetu [Youth online: Selected risks of internet use]. Praha: Grada.

K dostání ZDE

Kyberšikana: Průvodce novým fenoménem (2013)

Kniha představuje relativně nový společenský jev, jemuž se v současnosti dostává velké pozornosti ve školství, v médiích i v akademickém světě. Čtenář se seznámí s jevy, které s kyberšikanou souvisejí (agrese a agresivní chování), s rozdíly oproti tradiční (školní) šikaně a s tím, jak je tato nová forma šikany formována specifickým charakterem online prostředí. Prostor je věnován i kyberšikaně v českém a světovém kontextu a jejímu mediálnímu obrazu. Podrobně jsou představeny charakteristiky jejích aktérů – obětí, agresorů i přihlížejících. Pozornost je upřena též na možné dopady kyberšikany a na způsoby, jakými se s ní její oběti vyrovnávají. Závěrečná část knihy je zaměřena na možnosti prevence a zvládání tohoto jevu na individuální, rodinné a institucionální rovině.

Autoři:
Alena Černá, Lenka Dědková, Hana Macháčková, Anna Ševčíková, David Šmahel

Citace:
Černá, A., Dědková, L., Macháčková, H., Ševčíková, A., & Šmahel, D. (2013). Kyberšikana: Průvodce novým fenoménem [Cyberbullying: A guide to a new phenomenon]. Praha: Grada.

K dostání ZDE

Na této stránce uvádíme pouze naše publikace, které jsou dostupné v češtině.

Kompletní seznam všech našich publikací naleznete zde:

Všechny publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info